Nowa Upadłość Konsumencka 2019, czyli „Wielkie Czyszczenie”. Ocena projektu nowelizacji.
DOSTĘPNOŚĆ, PEWNOŚĆ, CZAS, KOSZT.    Nowelizacja przepisów o Upadłości Konsumenckiej, jaka jest obecnie procedowana w Ministerstwie Sprawiedliwości, a która wejdzie w życie w roku 2019 będzie wielkim wydarzeniem dla wszystkich niewypłacalnych osób fizycznych. Tak jak nowelizację z roku 2015 określałem mianem Rewolucji Oddłużania to nadchodzące zmiany można określić terminem Wielkiego Czyszczenia. Wielkiego Czyszczenia Złogów, czyli […]

Niebezpieczny wierzyciel prywatny
W praktyce sądowej występuje istotna różnica między wierzycielami prywatnymi a wierzycielami instytucjonalnymi. Za wierzyciela prywatnego uznaję osobę fizyczną bądź osobę prawną prowadzącą działalność gospodarczą niewielkich rozmiarów, co w sposób oczywisty eliminuje z tego pojęcia banki oraz przedsiębiorstwa zawodowo zajmujące się udzielaniem pożyczek. Wierzyciel prywatny generuje dla dłużnika, a następnie upadłego, znacząco większe ryzyko nieosiągnięcia celu […]

Turystyka upadłościowa do sądu upadłościowego w Warszawie
Liczba sygnatur GU, czyli postępowań w przedmiocie ogłoszenia upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej („of”) w sądzie upadłościowym w Warszawie wskazuje na to, że kwitnie tam turystyka upadłościowa osób niewypłacalnych z całej Polski. Jest to rozwiązanie oczywiste i naturalne, jeśli weźmie się pod uwagę radykalne różnice w orzecznictwie występujące pomiędzy sądem upadłościowym w Warszawie a […]

Wyrok karny czyni zobowiązanie nieumarzalnym. Z korzyścią dla wierzyciela.
Prawie każdy rodzaj długu może zostać umorzony po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego w całości, niezależnie od jego wysokości i charakteru, z wyłączeniem wyraźnie określonych kategorii zobowiązań. Jeden rodzaj zobowiązania, a mianowicie związanego z popełnieniem przestępstwa, wydaje się być o tyle istotny, że w zależności od tego, czy zostanie stwierdzony w wyroku karnym skazującym, czy też wierzyciel […]

Wyścig skonfliktowanych małżonków po upadłość konsumencką. Który z nich otrzyma kwotę na czynsz najmu?
Opis stanu faktycznego w kilku alternatywach: Małżonkowie (byli małżonkowie) pozostają w konflikcie Jeden małżonek bądź obydwoje są osobami niewypłacalnymi, Pozostają współwłaścicielami nieruchomości mieszkalnej zakupionej ze środków pochodzących z kredytu mieszkaniowego (albo każdy ma po 50% udziałów na skutek rozdzielności albo wspólność majątkowa małżeńska tzw. bezudziałowa) Prawo własności nieruchomości jest obciążone hipoteką zabezpieczającą kredyt mieszkaniowy zaciągnięty […]

Błędne porady prawników dla osób niewypłacalnych.
„Nie warto składać wniosku o upadłość przedsiębiorcy, bo nie ma żadnego majątku, więc sąd i tak wniosek oddali. Lepiej zamknąć działalność gospodarczą i od razu składać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej”    NIE – przedmiotem obowiązku dłużnika niewypłacalnego jest samo złożenie terminowego wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, niezależnie od późniejszej decyzji sądu.    Jest to […]

Spis Wierzycieli we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. O pewności oddłużenia.
Spis Wierzycieli stanowi jeden z elementów wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Biorąc pod uwagę podstawowy cel upadłości konsumenckiej – oddłużenie – jeden z najważniejszych. Kluczowa rola tego elementu wniosku o upadłość konsumencką ujawnia się, gdy wierzyciele upadłego zachowują się bierne w toku postępowania upadłościowego, a ich wierzytelności zostały ujawnione przez dłużnika w Spisie Wierzycieli. Skutkiem […]

Kiedy mogę zacząć normalnie zarabiać po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?
Dogmatyczna odpowiedź brzmi: „podnieś swoje dochody jak najszybciej, aby spłacać wierzycieli”. Oczywiście w praktyce to się nie zdarza. Większość klientów zaniża swoje dochody pozostając w stanie niewypłacalności oczekując, że dopiero po ogłoszeniu upadłości odzyska szansę na zatrzymanie większej części dochodów na własne potrzeby. Tak działają wszyscy dłużnicy, a spora część zachodnich ustawodawstw radykalnie ogranicza wierzycielom […]

Przywrócenie wypłacalności szansą na upadłość konsumencką w przypadkach beznadziejnych.
Spora część zapytań skierowanych do kancelarii kończy się negatywną oceną szansy na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Opisany poniżej scenariusz dotyczy przypadku mniejszej liczby zobowiązań o niższej wartości.  I wiąże się ponadto z większą kwotą spłaconą na rzecz wierzycieli, zatem wymaga większego wysiłku od dłużnika. Siłą rzeczy okres trwania całego postępowania również jest dłuższy.  Jednakże alternatywą pozostaje […]

Upadłość konsumencka niewypłacalnego rolnika
„Dopiero Nowa Upadłość Konsumencka 2015 wprowadziła możliwość upadłości konsumenckiej dla rolników nieprowadzących działalności gospodarczej” „Rolnicy prowadzący działalność gospodarczą (wpis w rejestrze przedsiębiorców) podlegają przepisom upadłościowym dla przedsiębiorców”   Rolnicy indywidualni to jedna z trzech grup osób fizycznych, obok przedsiębiorców indywidualnych oraz osób prywatnych (konsumentów), prowadzących gospodarstwo domowe. Cechą wyróżniającą rolników od pozostałych grup jest oczywiście […]

Miejsce zamieszkania dłużnika ma znaczenie.
Pierwsze miesiące obowiązywania zmienionej ustawy Prawo Upadłościowe i naprawcze (dalej: PUN) w części dotyczącej tzw. upadłości konsumenckiej potwierdziło rzecz z jednej strony oczywistą dla fachowych pełnomocników, a z drugiej strony zaskakującą dla obywateli, którzy z sądami nie mieli wcześniej do czynienia. Otóż w sytuacji, gdy konsument popadnie w stan niewypłacalności i rozważa złożenie wniosku o […]

Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy – osoby fizycznej
Długi z działalności gospodarczej osoby fizycznej są przedmiotem umorzenia w upadłości konsumenckiej Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy jest najtrudniejszym rodzajem tego postępowania z uwagi na zaniechania i błędy popełnione wcześniej na etapie jego niewypłacalności, bowiem modelowo wniosek o upadłość konsumencką winien być poprzedzony terminowym wnioskiem o upadłość przedsiębiorcy Obowiązek złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy w terminie […]

Gdy myślę „upadłość konsumencka”. 6 najczęstszych błędów.
1. „Z  chwilą ogłoszenia upadłości (złożenia wniosku) ustaje zajęcie wynagrodzenia za pracę dokonane przez komornika” Kwota wynagrodzenia pracownika wolna w danej chwili od zajęcia komorniczego bądź  zajęta wcześniej przez komornika wchodzi do masy upadłości upadłego i zasila ją przez cały czas trwania likwidacji majątku upadłego. Długotrwałość tego procesu zależy od  sprawności syndyka i płynności danego składnika […]

Gdy przedsiębiorca nie złożył wniosku o upadłość, a chce złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Klauzula słuszności.
Jeżeli niewypłacalny przedsiębiorca nie złożył w terminie właściwym wniosku o upadłość przedsiębiorcy, zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej i wykreślił się z rejestru, po upływie roku czasu od chwili wykreślenia uzyskuje konsumencką zdolność upadłościową. Niestety ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest ani oczywiste ani proste. Konieczne jest bowiem wykazanie przez dłużnika, że względy słuszności – pomimo dopuszczenia się […]

Bardzo stare długi z działalności gospodarczej – zadawniona niewypłacalność przedsiębiorcy.
Zadawniony charakter zadłużenia będącego przyczyną niewypłacalności przedsiębiorcy paradoksalnie zwiększa szanse takiego byłego przedsiębiorcy na ogłoszenie upadłości konsumenckiej.  Byli przedsiębiorcy, którzy popadli w niewypłacalność przed rokiem 2004 mają prostszą drogę do oddłużenia w upadłości konsumenckiej niż ci przedsiębiorcy, którzy stali się niewypłacalni po roku 2004. Powyższe wynika to z brzmienia przepisu Nowej Upadłości Konsumenckiej: Sąd oddala […]

Niewypłacalność. Podstawa ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
Niewypłacalność jest podstawową przesłanką ogłoszenia upadłości. Tylko wobec osoby niewypłacalnej można ogłosić upadłość konsumencką. Obecnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze w art. 11 ust. 1  przewidują, że niewypłacalną jest osoba, która „nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych”.  Definicja skupia się zatem na samym fakcie zaprzestania płacenia swoich wymagalnych (termin płatności już minął) długów. […]

Getin Noble Bank zaprzestał restrukturyzacji poprzez przejęcie nieruchomości dłużnika.
Z ostatnich rozmów z klientami wynikało, że Getin Noble Bank po złożeniu w 2013 r. oraz pierwszej połowie 2014 r. propozycji restrukturyzacji kredytów hipotecznych (również denominowanych w CHF) poprzez przejęcia prawa własności nieruchomości dłużnika z jednoczesnym umorzeniem kwoty długu przewyższającego wartość rynkową nieruchomości, w ostatnich miesiącach zaprzestał tej praktyki, bez uzasadnienia. Uzyskałem potwierdzenie tych informacji. […]

Długi w parze z rozwodem. I wspólnym mieszkaniem. Częsty przypadek.
Połączenie wspólnego majątku małżeńskiego w postaci mieszkania ze wspólnym długiem w postaci kredytu hipotecznego na jego zakup, przy niewypłacalności jednego małżonka powodującej niewypłacalność drugiego, a to wszystko przy jednoczesnym rozpadzie pożycia małżonków.  Jakie działania ma podjąć dłużnik niewypłacalny na skutek niewypłacalności swojego małżonka? OPIS SPRAWY. Wspólny małżeński dług wynikający z kredytu hipotecznego przeznaczonego na zakup […]

„Rażące niedbalstwo”. Dwa najważniejsze słowa Nowej Upadłości Konsumenckiej.
Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.  Kwalifikacja zachowania dłużnika jako „rażącego niedbalstwa” dotyczy przyczyn niewypłacalności, a więc okoliczności stanowiących przyczynę utraty możliwości spłacania przez dłużnika długów w terminie ich wymagalności. Dotychczas przesłaną ogłoszenia upadłości konsumenckiej (od 2009 r.) była niewypłacalność, […]

strony internetowe, differentiau, headbody, poznan, poznań

strony internetowe poznań