Archiwum / Bez kategorii

Zapisz RSS

Nowa Upadłość Konsumencka 2019, czyli „Wielkie Czyszczenie”. Ocena projektu nowelizacji.
DOSTĘPNOŚĆ, PEWNOŚĆ, CZAS, KOSZT.    Nowelizacja przepisów o Upadłości Konsumenckiej, jaka jest obecnie procedowana w Ministerstwie Sprawiedliwości, a która wejdzie w życie w roku 2019 będzie wielkim wydarzeniem dla wszystkich niewypłacalnych osób fizycznych. Tak jak nowelizację z roku 2015 określałem mianem Rewolucji Oddłużania to nadchodzące zmiany można określić terminem Wielkiego Czyszczenia. Wielkiego Czyszczenia Złogów, czyli […]

Niebezpieczny wierzyciel prywatny
W praktyce sądowej występuje istotna różnica między wierzycielami prywatnymi a wierzycielami instytucjonalnymi. Za wierzyciela prywatnego uznaję osobę fizyczną bądź osobę prawną prowadzącą działalność gospodarczą niewielkich rozmiarów, co w sposób oczywisty eliminuje z tego pojęcia banki oraz przedsiębiorstwa zawodowo zajmujące się udzielaniem pożyczek. Wierzyciel prywatny generuje dla dłużnika, a następnie upadłego, znacząco większe ryzyko nieosiągnięcia celu […]

Turystyka upadłościowa do sądu upadłościowego w Warszawie
Liczba sygnatur GU, czyli postępowań w przedmiocie ogłoszenia upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej („of”) w sądzie upadłościowym w Warszawie wskazuje na to, że kwitnie tam turystyka upadłościowa osób niewypłacalnych z całej Polski. Jest to rozwiązanie oczywiste i naturalne, jeśli weźmie się pod uwagę radykalne różnice w orzecznictwie występujące pomiędzy sądem upadłościowym w Warszawie a […]

Wyrok karny czyni zobowiązanie nieumarzalnym. Z korzyścią dla wierzyciela.
Prawie każdy rodzaj długu może zostać umorzony po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego w całości, niezależnie od jego wysokości i charakteru, z wyłączeniem wyraźnie określonych kategorii zobowiązań. Jeden rodzaj zobowiązania, a mianowicie związanego z popełnieniem przestępstwa, wydaje się być o tyle istotny, że w zależności od tego, czy zostanie stwierdzony w wyroku karnym skazującym, czy też wierzyciel […]

Wyścig skonfliktowanych małżonków po upadłość konsumencką. Który z nich otrzyma kwotę na czynsz najmu?
Opis stanu faktycznego w kilku alternatywach: Małżonkowie (byli małżonkowie) pozostają w konflikcie Jeden małżonek bądź obydwoje są osobami niewypłacalnymi, Pozostają współwłaścicielami nieruchomości mieszkalnej zakupionej ze środków pochodzących z kredytu mieszkaniowego (albo każdy ma po 50% udziałów na skutek rozdzielności albo wspólność majątkowa małżeńska tzw. bezudziałowa) Prawo własności nieruchomości jest obciążone hipoteką zabezpieczającą kredyt mieszkaniowy zaciągnięty […]

Błędne porady prawników dla osób niewypłacalnych.
„Nie warto składać wniosku o upadłość przedsiębiorcy, bo nie ma żadnego majątku, więc sąd i tak wniosek oddali. Lepiej zamknąć działalność gospodarczą i od razu składać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej”    NIE – przedmiotem obowiązku dłużnika niewypłacalnego jest samo złożenie terminowego wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, niezależnie od późniejszej decyzji sądu.    Jest to […]

Spis Wierzycieli we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. O pewności oddłużenia.
Spis Wierzycieli stanowi jeden z elementów wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Biorąc pod uwagę podstawowy cel upadłości konsumenckiej – oddłużenie – jeden z najważniejszych. Kluczowa rola tego elementu wniosku o upadłość konsumencką ujawnia się, gdy wierzyciele upadłego zachowują się bierne w toku postępowania upadłościowego, a ich wierzytelności zostały ujawnione przez dłużnika w Spisie Wierzycieli. Skutkiem […]

Kiedy mogę zacząć normalnie zarabiać po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?
Dogmatyczna odpowiedź brzmi: „podnieś swoje dochody jak najszybciej, aby spłacać wierzycieli”. Oczywiście w praktyce to się nie zdarza. Większość klientów zaniża swoje dochody pozostając w stanie niewypłacalności oczekując, że dopiero po ogłoszeniu upadłości odzyska szansę na zatrzymanie większej części dochodów na własne potrzeby. Tak działają wszyscy dłużnicy, a spora część zachodnich ustawodawstw radykalnie ogranicza wierzycielom […]

Przywrócenie wypłacalności szansą na upadłość konsumencką w przypadkach beznadziejnych.
Spora część zapytań skierowanych do kancelarii kończy się negatywną oceną szansy na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Opisany poniżej scenariusz dotyczy przypadku mniejszej liczby zobowiązań o niższej wartości.  I wiąże się ponadto z większą kwotą spłaconą na rzecz wierzycieli, zatem wymaga większego wysiłku od dłużnika. Siłą rzeczy okres trwania całego postępowania również jest dłuższy.  Jednakże alternatywą pozostaje […]

Upadłość konsumencka niewypłacalnego rolnika
„Dopiero Nowa Upadłość Konsumencka 2015 wprowadziła możliwość upadłości konsumenckiej dla rolników nieprowadzących działalności gospodarczej” „Rolnicy prowadzący działalność gospodarczą (wpis w rejestrze przedsiębiorców) podlegają przepisom upadłościowym dla przedsiębiorców”   Rolnicy indywidualni to jedna z trzech grup osób fizycznych, obok przedsiębiorców indywidualnych oraz osób prywatnych (konsumentów), prowadzących gospodarstwo domowe. Cechą wyróżniającą rolników od pozostałych grup jest oczywiście […]

Miejsce zamieszkania dłużnika ma znaczenie.
Pierwsze miesiące obowiązywania zmienionej ustawy Prawo Upadłościowe i naprawcze (dalej: PUN) w części dotyczącej tzw. upadłości konsumenckiej potwierdziło rzecz z jednej strony oczywistą dla fachowych pełnomocników, a z drugiej strony zaskakującą dla obywateli, którzy z sądami nie mieli wcześniej do czynienia. Otóż w sytuacji, gdy konsument popadnie w stan niewypłacalności i rozważa złożenie wniosku o […]

Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy – osoby fizycznej
Długi z działalności gospodarczej osoby fizycznej są przedmiotem umorzenia w upadłości konsumenckiej Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy jest najtrudniejszym rodzajem tego postępowania z uwagi na zaniechania i błędy popełnione wcześniej na etapie jego niewypłacalności, bowiem modelowo wniosek o upadłość konsumencką winien być poprzedzony terminowym wnioskiem o upadłość przedsiębiorcy Obowiązek złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy w terminie […]

Gdy myślę „upadłość konsumencka”. 6 najczęstszych błędów.
1. „Z  chwilą ogłoszenia upadłości (złożenia wniosku) ustaje zajęcie wynagrodzenia za pracę dokonane przez komornika” Kwota wynagrodzenia pracownika wolna w danej chwili od zajęcia komorniczego bądź  zajęta wcześniej przez komornika wchodzi do masy upadłości upadłego i zasila ją przez cały czas trwania likwidacji majątku upadłego. Długotrwałość tego procesu zależy od  sprawności syndyka i płynności danego składnika […]

Gdy przedsiębiorca nie złożył wniosku o upadłość, a chce złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Klauzula słuszności.
Jeżeli niewypłacalny przedsiębiorca nie złożył w terminie właściwym wniosku o upadłość przedsiębiorcy, zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej i wykreślił się z rejestru, po upływie roku czasu od chwili wykreślenia uzyskuje konsumencką zdolność upadłościową. Niestety ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest ani oczywiste ani proste. Konieczne jest bowiem wykazanie przez dłużnika, że względy słuszności – pomimo dopuszczenia się […]

Bardzo stare długi z działalności gospodarczej – zadawniona niewypłacalność przedsiębiorcy.
Zadawniony charakter zadłużenia będącego przyczyną niewypłacalności przedsiębiorcy paradoksalnie zwiększa szanse takiego byłego przedsiębiorcy na ogłoszenie upadłości konsumenckiej.  Byli przedsiębiorcy, którzy popadli w niewypłacalność przed rokiem 2004 mają prostszą drogę do oddłużenia w upadłości konsumenckiej niż ci przedsiębiorcy, którzy stali się niewypłacalni po roku 2004. Powyższe wynika to z brzmienia przepisu Nowej Upadłości Konsumenckiej: Sąd oddala […]

Niewypłacalność. Podstawa ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
Niewypłacalność jest podstawową przesłanką ogłoszenia upadłości. Tylko wobec osoby niewypłacalnej można ogłosić upadłość konsumencką. Obecnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze w art. 11 ust. 1  przewidują, że niewypłacalną jest osoba, która „nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych”.  Definicja skupia się zatem na samym fakcie zaprzestania płacenia swoich wymagalnych (termin płatności już minął) długów. […]

Getin Noble Bank zaprzestał restrukturyzacji poprzez przejęcie nieruchomości dłużnika.
Z ostatnich rozmów z klientami wynikało, że Getin Noble Bank po złożeniu w 2013 r. oraz pierwszej połowie 2014 r. propozycji restrukturyzacji kredytów hipotecznych (również denominowanych w CHF) poprzez przejęcia prawa własności nieruchomości dłużnika z jednoczesnym umorzeniem kwoty długu przewyższającego wartość rynkową nieruchomości, w ostatnich miesiącach zaprzestał tej praktyki, bez uzasadnienia. Uzyskałem potwierdzenie tych informacji. […]

Długi w parze z rozwodem. I wspólnym mieszkaniem. Częsty przypadek.
Połączenie wspólnego majątku małżeńskiego w postaci mieszkania ze wspólnym długiem w postaci kredytu hipotecznego na jego zakup, przy niewypłacalności jednego małżonka powodującej niewypłacalność drugiego, a to wszystko przy jednoczesnym rozpadzie pożycia małżonków.  Jakie działania ma podjąć dłużnik niewypłacalny na skutek niewypłacalności swojego małżonka? OPIS SPRAWY. Wspólny małżeński dług wynikający z kredytu hipotecznego przeznaczonego na zakup […]

„Rażące niedbalstwo”. Dwa najważniejsze słowa Nowej Upadłości Konsumenckiej.
Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.  Kwalifikacja zachowania dłużnika jako „rażącego niedbalstwa” dotyczy przyczyn niewypłacalności, a więc okoliczności stanowiących przyczynę utraty możliwości spłacania przez dłużnika długów w terminie ich wymagalności. Dotychczas przesłaną ogłoszenia upadłości konsumenckiej (od 2009 r.) była niewypłacalność, […]

Co Nowa Upadłość Konsumencka daje przedsiębiorcom ?
Nowa Upadłość Konsumencka jest dla przedsiębiorców indywidualnych (osób fizycznych) niemal tym wszystkim, czego brakowało w dotychczasowych przepisach prawa upadłościowego i naprawczego. A brakowało przede wszystkim ochrony uzasadnionego interesu niewypłacalnego drobnego i średniego przedsiębiorcy nie posiadającego w dodatku majątku na zaspokojenie roszczeń wierzycieli w drodze jego sprzedaży. Osoba fizyczna jest w rozumieniu prawa upadłościowego albo przedsiębiorcą […]

10 najczęściej zadawanych pytań przez dłużników niewypłacalnych zainteresowanych oddłużeniem
  1. Jak wygląda życie upadłego już po oddłużeniu w upadłości konsumenckiej ? Czy występują w tym okresie jakieś ograniczenia prawne bądź utrudnienia życiowe ? Zachęcam do zapoznania się z wpisem: http://upadlosc-konsumencka.pl/pl/zycie-po-oddluzeniu-w-upadlosci-konsumenckiej oraz http://upadlosc-konsumencka.pl/pl/inne-skutki-umorzenia-zobowiazan-w-upadlosci-konsumenckiej. 2. Nie posiadam żadnego majątku – czy jest to przeszkoda do ogłoszenia upadłości konsumenckiej i oddłużenia ? Nie stanowi to żadnego problemu. Co więcej, […]

Prezydent podpisał Nową Upadłość Konsumencką !
Za trzy miesiące ustawa wejdzie w życie. Warto przez ten czas wykonać zadanie domowe w zakresie uporządkowania stanu swojej wiedzy o zadłużenia, jego przyczynach etc. Większość dłużników nie posiada aktualnych informacji w tym zakresie. Pomocne będą dla Państwa formularze dłużnika zawierające najważniejsze pytania. Znajdzie je Państwo tutaj: http://upadlosc-konsumencka.pl/pl/formularze.   Tutaj znajdziecie Państwo nasze uwagi co […]

Test oddłużenia. Sprawdź, czy spełniasz podstawowe warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej i oddłużenia
 Przeprowadzając niezliczone rozmowy z osobami niewypłacalnymi można pokusić się o skonstruowanie krótkiego „testu oddłużenia”, którego wynik pozwala określić, czy dana osoba ma możliwość uzyskania oddłużenia w ramach konsumenckiego postępowania upadłościowego. Test ten odpowiada w większości przypadków na pytanie, czy niewypłacalny dłużnik ponosi winę w niewypłacalności, a więc w sposób zawiniony doprowadził do stanu swojej niewypłacalności […]

Nowa Upadłość Konsumencka 2014 czeka na podpis Prezydenta RP.
Sejm RP 1 września br. przekazał ustawę o Nowej Upadłości Konsumenckiej do podpisu Prezydenta RP.  Złożenia podpisu należy się spodziewać pod koniec września, co oznacza wejście w życie ustawy w okolicach Bożego Narodzenia 2014. Sejm przyjął bez uwag wszystkie poprawki Senatu. Zatem treść ustawy przybrała już formę ostateczną. Zachęcam do zapoznania się z przepisami : PUIN_UK_OSTATECZNA […]

Senat wprowadził zmiany do projektu Nowej Upadłości Konsumenckiej 2014
Witam, najważniejszą zmianą projektu ustawy naniesioną przez senatorów jest wskazanie jako wiodącego celu konsumenckiego postępowania upadłościowego oddłużenia niewypłacalnego dłużnika oraz wskazanie jako celu wtórnego maksymalnego zaspokojenia wierzycieli. Takie określenie celu postępowania wyraźnie odróżnia upadłość konsumencką od upadłości przedsiębiorcy (osoby fizycznej). Zachęcam do zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi przez Senat RP. Niestety poprawki te wydłużą proces […]

Różnice między upadłością konsumencką a upadłością przedsiębiorcy (osoby fizycznej)
Kwestią nadzwyczaj często podnoszoną przez osoby niewypłacalne jest różnica w przepisach prawnych dotyczących niewypłacalnych osób fizycznych posiadającymi status konsumenta a tymi osobami, które prowadzą działalność gospodarczą. Dopóki przedsiębiorca będący osobą fizyczną pozostaje wpisany do właściwego rejestru przedsiębiorców oraz przez okres jednego roku od chwili wykreślenia z tego rejestru, dopóty przysługuje mu zdolność upadłościowa dla przedsiębiorców. […]

Czy dłużnik spełnia warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Problem przyczyn niewypłacalności.
Pomimo faktu, że Nowa Upadłość Konsumencka 2014 nie przewiduje jako warunku ogłoszenia upadłości konsumenckiej wskazania przez dłużnika i uprawdopodobnienia okoliczności niezależnej i wyjątkowej od dłużnika  jako przyczyny stanu niewypłacalności, to nadal charakter zdarzenia będącego jej  źródłem jest kluczowy dla oddłużenia w upadłości konsumenckiej. Otóż wina w niewypłacalności (umyślność bądź rażące niedbalstwo) stanowi przesłankę negatywną ogłoszenia […]

Reakcja banku na zamiar złożenia wniosku o upadłość konsumencką. Zaskakująca !
Dzisiejszy wpis dotyczy pozytywnie zaskakujących wieści od Klientów zadłużonych we CHF w banku GETIN. Klienci kancelarii są osobami zadłużonymi z tytułu kredytu mieszkaniowego denominowanego w CHF oraz dwóch pożyczek gotówkowych. Spadek zarobków męża (restrukturyzacja) oraz utrata zarobków przez małżonkę (choroba) połączona ze wzrostem raty kredytu we frankach szwajcarskich łącznie doprowadziły do sytuacji, że są w […]

Dlaczego Nowa Upadłość Konsumencka 2014 jest rewolucją dla dłużników niewypłacalnych ?
Rewolucja Nowej Upadłości Konsumenckiej 2014 opiera się na czterech filarach: oddłużenie jest celem upadłości konsumenckiej wystarczy, że dłużnik nie ponosi winy w powstaniu stanu niewypłacalności dłużnik nie musi posiadać majątku byli przedsiębiorcy mają otwartą drogę do oddłużenia w upadłości konsumenckiej. Przepisy o upadłości konsumenckiej z roku 2009 nie spełniły w żadnym stopniu rozbudzonych nadziei dłużników […]

Ostateczna wersja zmiany przepisów o upadłości konsumenckiej
W dniu wczorajszym połączone komisje sejmowe przyjęły treść nowelizacji przepisów ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze w części dotyczącej tzw. upadłości konsumenckiej. Było to efektem prac specjalnej podkomisji sejmowej. Miałem swój  skromny udział w jej pracach.  Zgodnie z moimi przewidywaniami ustawa wejdzie w życie w październiku br. Uczestniczenie w pracach podkomisji pozwala mi na sformułowanie […]

Nowelizacja upadłości konsumenckiej już w sejmie
1 kwietnia br. skierowano poselski projekt ustawy dotyczący radykalnej nowelizacji przepisów o upadłości konsumenckiej (wpłynął do Sejmu w lutym br.) do I czytania w komisjach sejmowych – Komisji Gospodarki oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Co niezmiernie ważne treść poselskiego projektu ustawy jest tożsama z rządowym projektem nowelizacji ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze. Oznacza […]

Nowa upadłość konsumencka 2014. Projekt założeń projektu zmian ustawy
Poniżej przedstawiam treść projekt założeń projektu zmian w Prawie upadłościowym i naprawczym w zakresie upadłości konsumenckiej w wersji z dnia 24 lipca 2013 r. jako swego rodzaju rekapitulację wcześniejszych wpisów. „Wprowadzone zostaną istotne zmiany w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,oparte na założeniu, że postępowanie to ma zostać „udrożnione” i zmierzać do uregulowania […]

Nowa upadłość konsumencka 2014. Najważniejsze zmiany. Plan spłaty wierzycieli. Krócej, łatwiej, swobodniej, nieobowiązkowo
Ustalenie planu spłat wierzycieli przez sąd następuje po ogłoszeniu przez sąd upadłości dlużnika (od tej chwili upadłego), ustaleniu listy wierzycieli i likwidacji majątku upadłego (na skutek wykonania ostatecznego planu podziału), a więc po wydaniu przez sąd postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego KRÓCEJ. Wykonywanie planu spłat będzie trwało krócej. Dotychczasowy maksymalny okres wykonywania planu spłaty został […]

Nowa upadłość konsumencka 2014.najważniejsze zmiany. Większa swoboda ocenna sądu – czyli 3 x „sąd może”
W ramach ogólnej liberalizacji przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej, zmniejszenia rygoryzmu obowiązków proceduralnych obciążających dłużnika i przyznania sądom większej swobody w zakresie podejmowania kluczowych decyzji procesowych należy podkreślić nowelizację trzech istotnych przepisów. Zmianę tą można określić jako odejście od obowiązku sądu wydania określonego orzeczenia i obdarzenia sądu swobodą oceny przybierającą postać przepisu zawierającego słowa : „sąd […]

Nowa upadłość konsumencka 2014. Najważniejsze zmiany. Sytuacja byłych przedsiębiorców
W dotychczasowym stanie prawnym (2009-2013) byli przedsiębiorcy indywidualni (wpisani do rejestru przedsiębiorców w urzędzie miasta/gminy) byli uprawnieni do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej z uwagi na swoje zobowiązania powstałe w toku prowadzenia działalności gospodarczej (przedsiębiorca indywidualny). Sąd upadłościowy badał oczywiście okoliczność powstania stanu niewypłacalności na skutek „okoliczności wyjątkowych i niezależnych”. Nie było dodatkowych przesłanek […]

Nowa upadłość konsumencka 2014. Najważniejsze zmiany. Oddłużenie bez planu spłat
  Oddłużenie niewypłacalnego konsumenta jest właściwym celem postępowania upadłościowego wyraźnie określonym w upadłości konsumenckiej 2014. Do osiągnięcia tego celu konieczne jest ogłoszenie przez sąd upadłości  – po uznaniu przez sąd, że nie istnieją ku temu przeszkody (przesłanki negatywne ogłoszenia upadłości). Zasadniczo przebieg postępowania upadłościowego zakłada, że po ustaleniu listy wierzycieli oraz likwidacji majątku dłużnika, a […]

Nowa upadłość konsumencka 2014. Najważniejsze zmiany. Gdy dłużnik nie ma żadnego majątku (tzw. Ubóstwo masy)
Kwestia posiadania majątku przez niewypłacalnego dłużnika była dotąd kluczową sprawą decydującą o oddaleniu wniosku o upadłość  w stosunku konsumentów, a więc znacząco ograniczającą dostęp do upadłości. Bez wątpienia należy uznać, że to właśnie ta kwestia decydowała o małej liczbie – w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej – składanych wniosków o upadłość i ogłaszanych upadłości. […]

Nowa upadłość konsumencka 2014. Najważniejsze zmiany. Możliwość zawarcia układu
Od roku 2014 niewypłacalni konsumenci będą mieli możliwość zawarcia z wierzycielami porozumienia określającego metodę ich spłaty oraz ewentualne umorzenie części długu, na takich samych zasadach jak niewypłacalni przedsiębiorcy. Możliwość zawarcia układu istnieje na dwóch etapach postępowania upadłościowego: 1) Etap postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Niewypłacalny konsument może skorzystać z tej możliwości zawierając wniosek o zawarcie […]

Nowa upadłość konsumencka 2014. Najważniejszej zmiany. Podstawy ogłoszenia upadłości
Oprócz dwóch kluczowych okoliczności stanowiących podstawę ogłoszenia upadłości, a zatem: 1)      konsumenckiej zdolności upadłościowej – dłużnik nie może być przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą, 2)      niewypłacalności dłużnika – nową definicję niewypłacalności opisaliśmy w poprzednim wpisie,   przesłaną wszczęcia postępowania upadłościowego związaną z ustaleniem przyczyn niewypłacalności nie będzie już wąskie, a zarazem nieostre kryterium okoliczności „wyjątkowych” i […]

Nowa upadłość konsumencka 2014. Najważniejsze zmiany. Nowa definicja niewypłacalności
Nowelizacja prawa upadłościowego i naprawczego przyjmuje, że konsument jest niewypłacalny, jeżeli ocena jego sytuacji finansowej wskazuje, że utracił on zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.   Istnieje domniemanie, że konsument jest niewypłacalny, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące. Ciężar dowodu, że dłużnik jest w stanie spłacić zadłużenie przeniesiony zostaje na dłużnika. […]

Nowa upadłość konsumencka 2014. Najważniejsze zmiany. Cel konsumenckiego postępowania upadłościowego
Nowelizacja ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze znajduje się na etapie konsultacji wewnątrzresortowych i niebawem przejdzie do etapu konsultacji społecznych. Chwila przyjęcia projektu ustawy przez Radę Ministrów, a następnie Sejm zbliża się wielkimi krokami. Jakie zmiany przyniesie nowa ustawa ? Poniżej przedstawiamy kluczową zmianę w zakresie określenia celu konsumenckiego postępowania upadłościowego : Postępowanie wobec niewypłacalnych […]

strony internetowe, differentiau, headbody, poznan, poznań

strony internetowe poznań