Upadłość konsumencka | Bez kategorii
1
archive,paged,category,category-bez-kategorii,category-1,paged-2,category-paged-2,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.5,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Upadłość konsumencka niewypłacalnego rolnika

„Dopiero Nowa Upadłość Konsumencka 2015 wprowadziła możliwość upadłości konsumenckiej dla rolników nieprowadzących działalności gospodarczej” „Rolnicy prowadzący działalność gospodarczą (wpis w rejestrze przedsiębiorców) podlegają przepisom upadłościowym dla przedsiębiorców”   Rolnicy indywidualni to jedna z trzech grup osób fizycznych, obok przedsiębiorców indywidualnych oraz osób prywatnych (konsumentów), prowadzących gospodarstwo domowe....

0

Miejsce zamieszkania dłużnika ma znaczenie.

Pierwsze miesiące obowiązywania zmienionej ustawy Prawo Upadłościowe i naprawcze (dalej: PUN) w części dotyczącej tzw. upadłości konsumenckiej potwierdziło rzecz z jednej strony oczywistą dla fachowych pełnomocników, a z drugiej strony zaskakującą dla obywateli, którzy z sądami nie mieli wcześniej do czynienia. Otóż w sytuacji, gdy konsument...

0

Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy – osoby fizycznej

Długi z działalności gospodarczej osoby fizycznej są przedmiotem umorzenia w upadłości konsumenckiej Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy jest najtrudniejszym rodzajem tego postępowania z uwagi na zaniechania i błędy popełnione wcześniej na etapie jego niewypłacalności, bowiem modelowo wniosek o upadłość konsumencką winien być poprzedzony terminowym wnioskiem o upadłość...

0

Gdy myślę „upadłość konsumencka”. 6 najczęstszych błędów.

1. "Z  chwilą ogłoszenia upadłości (złożenia wniosku) ustaje zajęcie wynagrodzenia za pracę dokonane przez komornika" Kwota wynagrodzenia pracownika wolna w danej chwili od zajęcia komorniczego bądź  zajęta wcześniej przez komornika wchodzi do masy upadłości upadłego i zasila ją przez cały czas trwania likwidacji majątku upadłego. Długotrwałość tego...

0

Gdy przedsiębiorca nie złożył wniosku o upadłość, a chce złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Klauzula słuszności.

Jeżeli niewypłacalny przedsiębiorca nie złożył w terminie właściwym wniosku o upadłość przedsiębiorcy, zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej i wykreślił się z rejestru, po upływie roku czasu od chwili wykreślenia uzyskuje konsumencką zdolność upadłościową. Niestety ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest ani oczywiste ani proste. Konieczne jest bowiem...

0

Bardzo stare długi z działalności gospodarczej – zadawniona niewypłacalność przedsiębiorcy.

Zadawniony charakter zadłużenia będącego przyczyną niewypłacalności przedsiębiorcy paradoksalnie zwiększa szanse takiego byłego przedsiębiorcy na ogłoszenie upadłości konsumenckiej.  Byli przedsiębiorcy, którzy popadli w niewypłacalność przed rokiem 2004 mają prostszą drogę do oddłużenia w upadłości konsumenckiej niż ci przedsiębiorcy, którzy stali się niewypłacalni po roku 2004. Powyższe wynika...

0

Niewypłacalność. Podstawa ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Niewypłacalność jest podstawową przesłanką ogłoszenia upadłości. Tylko wobec osoby niewypłacalnej można ogłosić upadłość konsumencką. Obecnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze w art. 11 ust. 1  przewidują, że niewypłacalną jest osoba, która „nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych”.  Definicja skupia się zatem na samym fakcie...

0

Getin Noble Bank zaprzestał restrukturyzacji poprzez przejęcie nieruchomości dłużnika.

Z ostatnich rozmów z klientami wynikało, że Getin Noble Bank po złożeniu w 2013 r. oraz pierwszej połowie 2014 r. propozycji restrukturyzacji kredytów hipotecznych (również denominowanych w CHF) poprzez przejęcia prawa własności nieruchomości dłużnika z jednoczesnym umorzeniem kwoty długu przewyższającego wartość rynkową nieruchomości, w ostatnich...

0

Długi w parze z rozwodem. I wspólnym mieszkaniem. Częsty przypadek.

Połączenie wspólnego majątku małżeńskiego w postaci mieszkania ze wspólnym długiem w postaci kredytu hipotecznego na jego zakup, przy niewypłacalności jednego małżonka powodującej niewypłacalność drugiego, a to wszystko przy jednoczesnym rozpadzie pożycia małżonków.  Jakie działania ma podjąć dłużnik niewypłacalny na skutek niewypłacalności swojego małżonka? OPIS SPRAWY. Wspólny małżeński...

0

„Rażące niedbalstwo”. Dwa najważniejsze słowa Nowej Upadłości Konsumenckiej.

Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Kwalifikacja zachowania dłużnika jako „rażącego niedbalstwa” dotyczy przyczyn niewypłacalności, a więc okoliczności stanowiących przyczynę utraty możliwości spłacania przez dłużnika długów w terminie ich wymagalności. Dotychczas...

0