Upadłość konsumencka | Bez kategorii
1
archive,paged,category,category-bez-kategorii,category-1,paged-4,category-paged-4,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.5,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Ostateczna wersja zmiany przepisów o upadłości konsumenckiej

W dniu wczorajszym połączone komisje sejmowe przyjęły treść nowelizacji przepisów ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze w części dotyczącej tzw. upadłości konsumenckiej. Było to efektem prac specjalnej podkomisji sejmowej. Miałem swój  skromny udział w jej pracach.  Zgodnie z moimi przewidywaniami ustawa wejdzie w życie w...

0

Nowelizacja upadłości konsumenckiej już w sejmie

1 kwietnia br. skierowano poselski projekt ustawy dotyczący radykalnej nowelizacji przepisów o upadłości konsumenckiej (wpłynął do Sejmu w lutym br.) do I czytania w komisjach sejmowych – Komisji Gospodarki oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Co niezmiernie ważne treść poselskiego projektu ustawy jest tożsama z...

0

Nowa upadłość konsumencka 2014. Projekt założeń projektu zmian ustawy

Poniżej przedstawiam treść projekt założeń projektu zmian w Prawie upadłościowym i naprawczym w zakresie upadłości konsumenckiej w wersji z dnia 24 lipca 2013 r. jako swego rodzaju rekapitulację wcześniejszych wpisów. "Wprowadzone zostaną istotne zmiany w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,oparte na założeniu, że...

0

Nowa upadłość konsumencka 2014. Najważniejsze zmiany. Plan spłaty wierzycieli. Krócej, łatwiej, swobodniej, nieobowiązkowo

Ustalenie planu spłat wierzycieli przez sąd następuje po ogłoszeniu przez sąd upadłości dlużnika (od tej chwili upadłego), ustaleniu listy wierzycieli i likwidacji majątku upadłego (na skutek wykonania ostatecznego planu podziału), a więc po wydaniu przez sąd postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego KRÓCEJ. Wykonywanie planu spłat będzie...

0

Nowa upadłość konsumencka 2014.najważniejsze zmiany. Większa swoboda ocenna sądu – czyli 3 x „sąd może”

W ramach ogólnej liberalizacji przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej, zmniejszenia rygoryzmu obowiązków proceduralnych obciążających dłużnika i przyznania sądom większej swobody w zakresie podejmowania kluczowych decyzji procesowych należy podkreślić nowelizację trzech istotnych przepisów. Zmianę tą można określić jako odejście od obowiązku sądu wydania określonego orzeczenia i obdarzenia...

0

Nowa upadłość konsumencka 2014. Najważniejsze zmiany. Sytuacja byłych przedsiębiorców

W dotychczasowym stanie prawnym (2009-2013) byli przedsiębiorcy indywidualni (wpisani do rejestru przedsiębiorców w urzędzie miasta/gminy) byli uprawnieni do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej z uwagi na swoje zobowiązania powstałe w toku prowadzenia działalności gospodarczej (przedsiębiorca indywidualny). Sąd upadłościowy badał oczywiście okoliczność powstania stanu niewypłacalności...

0

Nowa upadłość konsumencka 2014. Najważniejsze zmiany. Oddłużenie bez planu spłat

  Oddłużenie niewypłacalnego konsumenta jest właściwym celem postępowania upadłościowego wyraźnie określonym w upadłości konsumenckiej 2014. Do osiągnięcia tego celu konieczne jest ogłoszenie przez sąd upadłości  – po uznaniu przez sąd, że nie istnieją ku temu przeszkody (przesłanki negatywne ogłoszenia upadłości). Zasadniczo przebieg postępowania upadłościowego zakłada, że po...

0

Nowa upadłość konsumencka 2014. Najważniejsze zmiany. Gdy dłużnik nie ma żadnego majątku (tzw. Ubóstwo masy)

Kwestia posiadania majątku przez niewypłacalnego dłużnika była dotąd kluczową sprawą decydującą o oddaleniu wniosku o upadłość  w stosunku konsumentów, a więc znacząco ograniczającą dostęp do upadłości. Bez wątpienia należy uznać, że to właśnie ta kwestia decydowała o małej liczbie - w porównaniu do innych państw...

0

Nowa upadłość konsumencka 2014. Najważniejsze zmiany. Możliwość zawarcia układu

Od roku 2014 niewypłacalni konsumenci będą mieli możliwość zawarcia z wierzycielami porozumienia określającego metodę ich spłaty oraz ewentualne umorzenie części długu, na takich samych zasadach jak niewypłacalni przedsiębiorcy. Możliwość zawarcia układu istnieje na dwóch etapach postępowania upadłościowego: 1) Etap postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Niewypłacalny konsument...

0

Nowa upadłość konsumencka 2014. Najważniejszej zmiany. Podstawy ogłoszenia upadłości

Oprócz dwóch kluczowych okoliczności stanowiących podstawę ogłoszenia upadłości, a zatem: 1)      konsumenckiej zdolności upadłościowej – dłużnik nie może być przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą, 2)      niewypłacalności dłużnika – nową definicję niewypłacalności opisaliśmy w poprzednim wpisie,   przesłaną wszczęcia postępowania upadłościowego związaną z ustaleniem przyczyn niewypłacalności nie będzie już wąskie, a...

0