Dlaczego Nowa Upadłość Konsumencka 2014 jest rewolucją dla dłużników niewypłacalnych ?
Rewolucja Nowej Upadłości Konsumenckiej 2014 opiera się na czterech filarach:

  1. oddłużenie jest celem upadłości konsumenckiej
  2. wystarczy, że dłużnik nie ponosi winy w powstaniu stanu niewypłacalności
  3. dłużnik nie musi posiadać majątku
  4. byli przedsiębiorcy mają otwartą drogę do oddłużenia w upadłości konsumenckiej.

Przepisy o upadłości konsumenckiej z roku 2009 nie spełniły w żadnym stopniu rozbudzonych nadziei dłużników niewypłacalnych. Okazały się niemal całkowicie niefunkcjonalne.

Dotychczasowe przepisy nie określały w sposób wyraźny celu postępowania, tak jak czynią to nowe przepisy:  „Celem postępowania […] jest również umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym”. Przepis ten wraz z innymi zmianami jednoznacznie wskazuje na intencje ustawodawcy w zakresie celu, jakiemu mają służyć przepisy o upadłości konsumenckiej.

Dla uczciwych i rzetelnych dłużników, którzy popadli w niewypłacalność bez swojej winy – nie można zatem zarzucić im winy umyślnej ani rażącego niedbalstwa – powstało wraz z Nową Upadłością Konsumencką 2014 optymalne rozwiązane prawne chroniące ich żywotne interesy w konflikcie z wierzycielami. Interesy wierzycieli w sytuacji niezawinionej niewypłacalności dłużnika nie są od tej chwili jedynymi chronionymi prawnie. Jest to zmiana rewolucyjna.

Większość klientów naszej kancelarii nie mogła skuteczne przeprowadzić oddłużenia na podstawie przepisów obowiązujących w latach 2009-2014 z jednej prostej przyczyny – nie posiadali żadnego majątku bądź ich majątek miał znikomą wartość. Kwestia ta była przedmiotem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym zainicjowanym skargą konstytucyjną wniesioną przez naszego prawnika.  Z chwilą wejścia w życie Nowej Upadłości Konsumenckiej 2014 problem większości dłużników przestaje być przeszkodą do oddłużenia. Koszty postępowania upadłościowego pokrywa Skarb Państwa, a spieniężenia majątku dłużnika się nie przeprowadza pomijając tym samym etap postępowania likwidacyjnego. Brak majątku nie stanowi już przeszkody dla oddłużenia w upadłości konsumenckiej. Co więcej, wszyscy dłużnicy niewypłacalni, którzy przed wejściem w życie Nowej Upadłości Konsumenckiej 2014 złożyli wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i zostały one oddalone na podstawie braku majątku dłużnika (art. 13 PUN) będą mogli ponownie starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a w efekcie o oddłużenie.

Ten sam problem braku majątku bądź jego znikomej wartości dotyczył drobnych i średnich przedsiębiorców. Im również na tej podstawie odmawiano dostępu do oddłużenia. Ponadto niewypłacalni przedsiębiorcy bardzo rzadko składają wnioski o upadłość przedsiębiorcy. W Nowej Upadłości Konsumenckiej 2014 brak złożenia wniosku przez przedsiębiorcę nie będzie przeszkodą dla jego oddłużenia. Będzie on musiał jedynie wykazać, że zasady słuszności, a w szczególności względy humanitarne, przemawiają za przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej i umorzeniem jego zobowiązań powstałych w toku prowadzonej działalności gospodarczej.

Jak to określiła jedna z pierwszych osób, których upadłość konsumencką ogłoszono w Wielkopolsce: „z upadłością da się żyć; nie da się żyć z długami”.

Nowa Upadłość Konsumencka 2014 to nowe przepisy o najwyższej jakości legislacyjnej dające solidne podstawy do osiągnięcia przez niewypłacalnego dłużnika upragnionego celu – oddłużenia, przy jednoczesnej ochronie uzasadnionych interesów wierzycieli.