Upadłość konsumencka | Gdy przedsiębiorca nie złożył wniosku o upadłość, a chce złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Klauzula słuszności.
294
post-template-default,single,single-post,postid-294,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.5,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Gdy przedsiębiorca nie złożył wniosku o upadłość, a chce złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Klauzula słuszności.

Jeżeli niewypłacalny przedsiębiorca nie złożył w terminie właściwym wniosku o upadłość przedsiębiorcy, zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej i wykreślił się z rejestru, po upływie roku czasu od chwili wykreślenia uzyskuje konsumencką zdolność upadłościową. Niestety ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest ani oczywiste ani proste. Konieczne jest bowiem wykazanie przez dłużnika, że względy słuszności – pomimo dopuszczenia się bezprawnego zaniechania jako przedsiębiorca – przemawiają za udzieleniem takiemu dłużnikowi przywileju upadłości konsumenckiej.

Brak złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy stanowi przesłankę oddalenia wniosku o upadłość konsumencką. Ta negatywna przesłanka ma charakter czasowy oraz warunkowy. Obowiązuje jedynie w terminie 10 lat od chwili powstania stanu niewypłacalności oraz może zostać wyłączona poprzez wykazanie przez dłużnika, że za przeprowadzeniem konsumenckiego postępowania upadłościowego przemawiają względy słuszności lub względy humanitarne.

W poniższym wpisie chcę opisać okoliczności przemawiające za istnieniem WZGLĘDÓW SŁUSZNOŚCI PRZEMAWIAJĄCYCH ZA PRZEPROWADZENIEM KONSUMENCKIEGO POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO  W SYTUACJI, GDY PRZEDSIĘBIORCA NIE ZŁOŻYŁ W OGÓLE WNIOSKU O UPADŁOŚĆ.

Jeżeli przedsiębiorca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej bądź nadal ją kontynuuje, a nie wykreślił się z rejestru przedsiębiorców musi tego dokonać i dopiero po upływie terminu 1 roku od wykreślenia ma możliwość zgłosić wniosek o upadłość konsumencką.

Te same zasady ogłoszenia upadłości konsumenckiej jak wobec byłych przedsiębiorców dotyczą członków zarządów spółek kapitałowych.

KLAUZULA SŁUSZNOŚCI W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Względy słuszności  to podstawowe, powszechnie akceptowane zasady przyzwoitego, godnego postępowania, jako ogólne reguły uczciwości obowiązujące wszystkich uczestników życia społecznego i obrotu gospodarczego. Klauzula względów słuszności wprowadza możliwość dokonywania przez sąd oceny z punktu widzenia ogólnych reguł moralnych (słuszności kontraktowej, uczciwości kupieckiej, lojalności wobec innych podmiotów) na podstawie całokształtu okoliczności sprawy.

Z całą pewnością wykluczona jest możliwość skutecznego powołania się na klauzulę słuszności w przypadku, gdy istnieją podstawy do orzeczenia wobec przedsiębiorcy zakazu prowadzenia działalności gospodarczej ani tym bardziej, gdy orzeczono zakaz wobec takiego przedsiębiorcy.

RZETELNY DŁUŻNIK MA SZANSĘ NA OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Przedsiębiorca winien cechować się postawą właściwą rzetelnemu dłużnikowi tzn. moralność płatnicza musi być wysoka, a jego jedyną przewiną pozostaje fakt niezłożenia wniosku o upadłość w terminie właściwym, a zatem dopuszczenie się czynu bezprawnego poprzez zaniechanie wykonania obowiązku ustawowego określonego w art. 21 ust. 1 PUN.

Poniżej przedstawiam okoliczności oraz zachowania niewypłacalnego przedsiębiorcy (członka zarządu spółki), który nie złożył w ogóle wniosku o upadłość przedsiębiorcy, a które mogą stanowić podstawę do uznania za rzetelnego dłużnika jako objęte klauzulą słuszności:

 • Przyczyną niewypłacalności przedsiębiorcy był brak zapłaty należności, upadłość dłużnika,  oszustwo (złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa będzie pomocne).
 • W jakiej branży przedsiębiorca działał i w jakiej skali (najkorzystniejsze będzie tzw. samozatrudnienie, a następnie drobny przedsiębiorca)? Nie podejmował nadmiernego, niedopuszczalnego ryzyka w trakcie tej działalności.
 • Zachowanie dłużnika przed datą niewypłacalności – na progu niewypłacalności – czy podejmował działania chroniące interesy wierzycieli?
 • Dokonywane spłaty wierzycieli –  proporcjonalne bez wybiórczego zaspokajania – widoczny wysiłek i dobra wola dłużnika w spłacie wierzycieli.
 • Brak wybiórczego zaspokajania wierzycieli, w szczególności spłacania wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo, przy braku płatności na rzecz wierzycieli niezabezpieczonych rzeczowo.
 • Dłużnik kierował pisma do wierzycieli o  zawarcie ugody / restrukturyzacje;  podpisanie takich umów jeszcze przed cesją wierzytelności na podmiot trzeci (kiedy wierzyciel uwzględnił już swoją stratę w cenie zbycia wierzytelności, a więc poniósł szkodę).
 • Dłużnik nie zatajał swojej sytuacji, co więcej, ujawnił wierzycielom sytuację majątkową tzn. stanu niewypłacalności, dochody i możliwości spłaty – realizował prawo wierzyciela do informacji o statusie majątkowym dłużnika i jego zmianie. Wierzyciele nie byli postawieni w stan niepewności co do perspektywy zaspokojenia swoich długów.
 • Dłużnik dobrowolnie dokonał zwrotu ruchomości do leasingodawcy.
 • Dłużnik podejmował realne starania mające na celu niedoprowadzenie do egzekucji generującej dodatkowe koszty postępowania. Starał się również nie doprowadzić do powstania tytułów egzekucyjnych ani wykonawczych.
 • Nie doszło do pokrzywdzenia wierzycieli – nie miały miejsca czynności prawne umniejszające majątek dłużnika; cały majątek dłużnika stał się przedmiotem egzekucji; dłużnik dokonał samodzielnej sprzedaży majątku na zaspokojenie wierzycieli po cenach rynkowych (korzystniejszych od ceny w egzekucji komorniczej) za zgodą wierzycieli rzeczowych.
 • Przyczyna niezłożenia wniosku o upadłość ma charakter niezawiniony bądź o lekkim stopniu zawinienia np. dłużnik to osoba na tzw. samozatrudnieniu, a niewypłacalność wystąpiła już po wykreśleniu z rejestru i nie wiedziała, że ciągle przysługuje jej zdolność upadłościowa dla przedsiębiorcy bądź udzielono jej niewłaściwej porady prawnej przez profesjonalistę.
 • Po dacie niewypłacalności dłużnik krótko kontynuował działalność gospodarczą bądź  niezwłocznie zaprzestał jej prowadzenia.
 • Dłużnik nie generował nowych długów po dacie niewypłacalności lub nie pogłębiał stopnia niewypłacalności, w szczególności nie doprowadził do naliczania obowiązkowych składek ZUS.
 • Stała dobrowolna spłata wierzycieli, nawet po ustaniu działalności gospodarczej, np. z wynagrodzenia, nawet w ramach egzekucji.
 • Podejmował próby restrukturyzacji przedsiębiorstwa (majątek, zatrudnienie, zarządzenie).
 • Dłużnik korzystał z usług profesjonalistów w zakresie doradztwa prawnego.
 • Dłużnik nie unikał – jeżeli już do niej doszło – egzekucji;  poddał się jej całkowicie.
 • Skuteczne, lecz niewystarczające poprawienie kondycji finansowej przedsiębiorstwa na skutek restrukturyzacji.
 • Brak szkody po stronie wierzycieli na skutek niezłożenia wniosku tzn. wierzyciel w hipotetycznym postępowaniu upadłościowym wszczętym w terminie właściwym nie otrzymałby z majątku dłużnika zaspokojenia swej wierzytelności (przedsiębiorcy bez majątku trwałego).
 • Dłużnik złożył spóźniony wniosek o upadłość przedsiębiorcy. Spóźniony, ale zawsze wprowadził reguły wspólnego zaspokajania roszczeń wszystkich wierzycieli w ramach postępowania upadłościowego. Porównanie zaspokojenia wierzycieli w opóźnionym postępowaniu upadłościowym a hipotetycznym postępowaniem na skutek wniosku złożonego w terminie właściwym wskazuje na brak / małą stratę poniesioną przez wierzycieli.
 • Pomimo braku wniosku o upadłość przedsiębiorcy komornik w egzekucji sprzedał cały majątek dłużnika i zaspokoił częściowo wierzycieli. Istotne jest, aby w egzekucji uczestniczyli wszyscy wierzyciele (wiedzieli o egzekucji z majątku dłużnika), którzy uczestniczyliby w postępowaniu upadłościowym.
 • Status majątkowy dłużnika. Całkowity brak majątku trwałego dłużnika nie pozwoliłby w żadnym stopniu zaspokoić wierzycieli, a dłużnik nie generował zadłużenia po dacie niewypłacalności.

Powyższe zachowania dłużnika spowodowały, że pomimo braku przeprowadzenia postępowania upadłościowego podstawowe cele i założenia upadłości dla przedsiębiorców (maksymalizacja zaspokojenia wierzycieli oraz sprawiedliwy podział majątku dłużnika między wierzycieli) zostały zrealizowane. Innymi słowy, brak przeprowadzenia upadłości przedsiębiorcy w sensie formalnym nie pogorszył możliwości realnego zaspokojenia wierzycieli. Wtedy dopiero wartości moralne zawarte w klauzuli słuszności uzyskują moc zdolną do przełamania formalnej bezprawności zaniechania dłużnika.

Wystąpienie części z powyższych okoliczności pozwala dłużnikowi powoływać się na klauzulę słuszności otwierającą mu drogę do ogłoszenia upadłości konsumenckiej pomimo niewykonania obowiązku ustawowego obciążającego go wcześniej jako przedsiębiorcę.

7 komentarzy
 • Jarzebski Grzegorz

  12 lutego 2016 at 02:04 Odpowiedz

  Rozumie nie zlozylem we wlasciwym czasie wniosku o upadlosc przedsiebiorcy! Od 1 listopada 2014 zaprzestalem oficjalnie dzialalnosc gospodarcza. Jedynym moim zadluzeniem jest sadowy nakaz zaplaty z dnia 1 wrzesnia 2004 roku. Mam pytanie czy moje zadluzenie z 2004 roku juz nie wymaga klauzuli slusznosci (ktorej sie nie obawiam) i bedzie mi poprortu latwiej uzyskac upadlosc konsumencka???!

  • Adam Sójka

   12 lutego 2016 at 12:28 Odpowiedz

   Witam

   proszę składać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Nie ma konieczności powoływania się na klauzulę słuszności z uwagi na upływ 10 lat. Ale zupełnie podstawową, korzystną dla Pana, okolicznością jest fakt, że jako przedsiębiorca posiadał Pan wyłącznie jednego wierzyciela, co oznacza, że był Pan osobą niewypłacalną z uwagą na konieczność występowania minimum dwóch wierzycieli. Skoro nie był Pan osobą niewypłacalną to nie miał Pan obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. Powodzenia

   • MG

    17 października 2016 at 21:08 Odpowiedz

    Czy ta sama zasada obowiązuje jeśli jedynym długiem są niezapłacone składki ZUS? Jedynym moim wierzycielem jako osoby prowadzącej jednoosobową DG (samozatrudnienie) był i jest ZUS. Zawiesiłem działalność. Spóźniłem się z odwieszeniem i złożeniem wniosku o upadłość. Firmę wykreślono z urzędu. Upłynął rok. Chcę złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Czy będzie miała zastosowanie klauzula słuszności?

    • Adam Sójka

     18 października 2016 at 11:09 Odpowiedz

     W przypadku jednego wierzyciela nie był Pan osobą niewypłacalną. NIe było obowiązku składać wniosku o upadłość przedsiębiorcy. Nie ma potrzeby w takim razie powoływania się na klauzulę słuszności / humanitarną. Dlatego po zamknięciu Dg może Pan składać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Koniecznie jednak należy poprawnie ustalić i opisać przyczynę niewypłacalności oraz czy niepłacenie ZUS nie trwało zbyt długo – może to być uznane za winę w doprowadzeniu do niewypłacalności (chociaż definicyjnie ona nie zachodziła z uwagi na jednego wierzyciela). istotną kwestią jest w jakim sądzie złoży Pan wniosek o upadłość. Widać ogromne różnice w orzekaniu przez sądy upadłościowe.

 • gosia

  12 lutego 2017 at 19:15 Odpowiedz

  Witam… prosze mi odpowiedziec czy moge oglosic upadlosc konsumencka gdy 2010r zamknelam dxialalnosc gospodarcza i zostaly mi zobowiazania wynikajace z zadluzenia z 2006 r z podatku Vat chociaz 2016 r sprzedalam mkeszkanie aby pokryc czesc zadluzenia jak wyglada moja sytuacjia w swietle prawa czy mam szanse ze w koncu urzad skarbowy przestanie mnje dreczy?:(

  • Adam Sójka

   13 lutego 2017 at 12:55 Odpowiedz

   Witam. Sytuacja wygląda dobrze pod warunkiem, że ma Pani jednego wierzyciela jedynie tzn. że w toku działalności nie powstały inne zobowiązania do dzisiaj niespłacone. Proszę o kontakt z biurem celem darmowej porady prawnej. Temat na pewno należy kontynuować.

 • Ilona

  18 marca 2017 at 22:50 Odpowiedz

  Witam,
  Prowadzę działalność gospodarczą,płacąc składki w KRUS.
  Rozłożono mi zaległość w spłacie w składkach na raty.Staram się je spłacać,ale mam już zaległość w kolejnych dwóch składkach z tego roku.Ponadto zadłużyłam się ogromnie w kilkunastu firmach parabankowych(ponad.85 tys).
  Czytając artykuł zobaczyłam,że mam właśnie krótko ponad dwa tygodnie niespłacone dwie chwilówki.Czy jest jakaś szansa na ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy.
  Bardzo dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam.
  Ilona

Post a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.