Upadłość konsumencka | Kiedy mogę zacząć normalnie zarabiać po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?
346
post-template-default,single,single-post,postid-346,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.5,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Kiedy mogę zacząć normalnie zarabiać po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Dogmatyczna odpowiedź brzmi: „podnieś swoje dochody jak najszybciej, aby spłacać wierzycieli”. Oczywiście w praktyce to się nie zdarza. Większość klientów zaniża swoje dochody pozostając w stanie niewypłacalności oczekując, że dopiero po ogłoszeniu upadłości odzyska szansę na zatrzymanie większej części dochodów na własne potrzeby. Tak działają wszyscy dłużnicy, a spora część zachodnich ustawodawstw radykalnie ogranicza wierzycielom możliwość prowadzenia egzekucji / wejście do masy upadłości dochodów osobistych dłużnika.

Dochody osobiste – i ich ewentualny wzrost – są chronione w upadłości konsumenckiej dopiero od chwili uprawomocnienia się postanowienia o ustaleniu Planu Spłaty Wierzycieli

Ogłoszenie upadłości przez sąd samo w sobie nie daje upadłemu żadnych korzyści pod kątem ochrony jego dochodów z pracy wykonywanej osobiście. Dopiero prawomocne ustalenie przez sąd planu spłaty wierzycieli odnosi ten skutek. Od chwili ogłoszenia upadłości przez cały czas trwania właściwego postępowania upadłościowego, a więc przez cały okres działania syndyka i likwidacji majątku upadłego, dochody upadłego w wysokości podlegającej zajęciu według reguł obowiązujących w postępowaniu egzekucyjnym wchodzą do masy upadłości. Zatem przez cały czas trwania powołania syndyka upadły „traci” dochody w wysokości, w jakiej były bądź byłyby pobierane w egzekucji komorniczej. Momentem granicznym jest zamknięcie postępowania upadłościowego następujące w chwili uprawomocnienia się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli.

Długość trwania właściwego postępowania upadłościowego, a więc okresu pobierania części dochodów do masy upadłości, zależy od tego, czy upadły posiada majątek trwały i czy jego składniki cieszą się płynnością obrotu, a więc mogą zostać szybko zbyte przez syndyka. W przypadku jeżeli cały majątek dłużnika sprowadza się wyłącznie do dochodów dłużnika działania syndyka w praktyce są bardzo ograniczone i czas całego postępowania ulega radykalnemu skróceniu.

Zatem już po prawomocnym ustaleniu Planu Spłaty Wierzycieli  dochody upadłego są nie tylko wolne od jakichkolwiek działań egzekucyjnych (egzekucje zostają wszak umorzone z chwilą ogłoszenia upadłości) jak również nie wchodzą do masy upadłości. Upadły może rozpocząć normalną pracę zarobkową, a także rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej biorąc oczywiście pod uwagę konieczność terminowych, dobrowolnych spłat na rzecz wierzycieli w ramach planu spłaty wierzycieli.

Problem mają ci klienci, którzy w chwili składania wniosku mają wysokie zarobki, a jeszcze większy ci, którzy posiadają majątek o niskiej płynności. Jego czasochłonna sprzedaż przez syndyka skutkuje przedłużeniem pobierania części dochodów do masy upadłości aż do chwili jego sprzedaży, wykonania ostatecznego planu podziału kwoty między wierzycieli oraz dopiero prawomocnego ustalenia Planu Spłaty Wierzycieli. Jest to niewątpliwie mało komfortowa sytuacja. W przypadku małżonków istnieje możliwość ograniczenia tych niekorzystnych okoliczności poprzez ustalenie kolejności w składaniu wniosków o upadłość przez małżonków tak, aby cały majątek wszedł do masy upadłości jednego małżonka, podczas gdy drugi małżonek w masie upadłości nie będzie miał żadnego majątku trwałego.

Egzekucja komornicza z dochodów osobistych zostaje umorzona z chwilą prawomocnego ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Od tej chwili dochody w wysokości dotychczasowego zajęcia komorniczego wchodzą do masy upadłości. Chodzi o to, aby ten czas trwał jak najkrócej

Należy pamiętać, że dochody uzyskiwane w chwili ustalania przez sąd planu spłaty wierzycieli w sposób istotny wpływają na wysokość rat miesięcznych przekazywanych w jego ramach  na rzecz wierzycieli. Wnioski proszę wyciągnąć już samodzielnie.

Co najważniejsze, już po uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu Planu Spłaty Wierzycieli nawet radykalny wzrost dochodów osobistych upadłego nie może skutkować zwiększeniem kwot przekazywanych w ramach planu do wierzycieli. Nawet wielokrotny wzrost dochodów osobistych nie może zmienić warunków planu spłaty wierzycieli. Dopiero nietypowe przysporzenia majątkowe mogą skutkować zwiększeniem świadczeń na rzecz wierzycieli. Co więcej, w przypadku zmniejszenia dochodów bądź ich utraty upadły jest uprawniony do złożenia wniosku o zmianę planu spłaty wierzycieli celem dostosowania go do swoich  możliwości finansowych.

Czas pobierania części dochodów do masy upadłości w dużym stopniu decyduje o opłacalności decyzji o złożeniu wniosku o upadłość konsumencką

Podsumowując: żaden wzrost dochodów w toku Planu Spłaty Wierzycieli nie jest straszny, a dochody są chronione przed wierzycielami i egzekucją tak długo jak wykonujemy plan zgodnie z postanowieniem sądu. Swego czasu klientka kancelarii doświadczyła w toku wykonywania Planu Spłaty Wierzycieli wniosku wierzyciela o umorzenie postępowania z tej przyczyny, że wierzyciel nie otrzymał trzech rat miesięcznych w kwocie 5,56 zł każda! Dodam, że przyczyną tego „zaniedbania” był wyłącznie błąd w internetowym stałym zleceniu przelewów.

Powyższe uwagi stanowią  bardzo istotny czynnik w toku podejmowania decyzji o skorzystaniu z oddłużenia w upadłości konsumenckiej, bowiem istotnie wpływają na jego opłacalność. A przecież ze względu na wymierne korzyści finansowe korzysta się z upadłości konsumenckiej.

Dlatego największą korzyść z oddłużenia w upadłości konsumenckiej odnoszą ci dłużnicy, którzy nie posiadają majątku trwałego, a których przyczyną niewypłacalności był spadek bądź utrata dochodów albo uzyskujący dochód w wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia minimalnego

No Comments

Post a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.