Upadłość konsumencka | Nowa upadłość konsumencka 2014. Najważniejsze zmiany. Oddłużenie bez planu spłat
28
post-template-default,single,single-post,postid-28,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.5,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Nowa upadłość konsumencka 2014. Najważniejsze zmiany. Oddłużenie bez planu spłat

 

Oddłużenie niewypłacalnego konsumenta jest właściwym celem postępowania upadłościowego wyraźnie określonym w upadłości konsumenckiej 2014. Do osiągnięcia tego celu konieczne jest ogłoszenie przez sąd upadłości  – po uznaniu przez sąd, że nie istnieją ku temu przeszkody (przesłanki negatywne ogłoszenia upadłości).

Zasadniczo przebieg postępowania upadłościowego zakłada, że po ustaleniu listy wierzycieli oraz likwidacji majątku dłużnika, a następnie zaspokojeniu częściowym wierzycieli z sumy uzyskanej z likwidacji majątku, przechodzi się do etapu planu spłat wierzycieli opartej na regularnych, okresowych spłatach z dochodu upadłego. Plan spłat co do zasady trwać ma nie dłużej niż 3 lata. Dopiero wykonanie ustalonego planu spłat daje upadłemu uprawnienie do żądania umorzenia niespłaconych zobowiązań, co więcej daje mu pewność, że sąd dokona tego oddłużenia.

Nowością upadłości konsumenckiej 2014 jest możliwość osiągnięcia celu postępowania w postaci oddłużenia zarówno przy braku majątku dłużnika mogącego zostać spieniężonym, jak również przy braku dochodów mogących obsługiwać ratalne wpłaty upadłego w ramach planu spłat wierzycieli.

Brak majątku trwałego upadłego (a co za tym idzie również brak środków na pokrycie z tego majątku kosztów postępowania upadłościowego) nie jest podstawą do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a także nie jest przeszkodą w prowadzeniu właściwego postępowania upadłościowego po ogłoszeniu upadłości. W ramach właściwego postępowania upadłościowego nie dojdzie zatem do likwidacji majątku upadłego, co nie stoi na przeszkodzie zakończeniu tego postępowania, co umożliwia następnie upadłemu złożenie wniosku o ustalenie przez sąd planu spłat wierzycieli.

Jeżeli natomiast już na tym etapie sąd dojdzie do przekonania, że osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty, umorzy niezaspokojone zobowiązania upadłego bez określenia planu spłaty. Sąd ponadto obciąży Skarb Państwa tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania upadłościowego.

Przyjęcie etapu planu spłat jako rozwiązania nie mającego charakteru obowiązkowego w przypadku osób, których sytuacja osobista uniemożliwia uzyskiwanie dochodów mogących obsługiwać raty w ramach planu spłat oznacza dostępność oddłużenia dla osoby określanej jako NINA (no income no asset), pod warunkiem jednak zachowania uczciwości i rzetelności dłużniczej takiej osoby – weryfikowanej na etapie ogłaszania upadłości.

No Comments

Post a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.