Test oddłużenia. Sprawdź, czy spełniasz podstawowe warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej i oddłużenia
 Przeprowadzając niezliczone rozmowy z osobami niewypłacalnymi można pokusić się o skonstruowanie krótkiego „testu oddłużenia”, którego wynik pozwala określić, czy dana osoba ma możliwość uzyskania oddłużenia w ramach konsumenckiego postępowania upadłościowego. Test ten odpowiada w większości przypadków na pytanie, czy niewypłacalny dłużnik ponosi winę w niewypłacalności, a więc w sposób zawiniony doprowadził do stanu swojej niewypłacalności bądź zwiększył jej stopień.

Test ten opiera się na trzech krótkich pytaniach, których wynik musi sprowadzać się do trzech odpowiedzi „TAK”:

1.

CZY Twoje dochody w chwili zaciągania każdego zobowiązania (kredytu/pożyczki) z osobna  wystarczały na jego obsługę ?

2.

CZY przyczyna niewypłacalności (utrata zatrudnienia, spadek dochodów, choroba, rozwód, zmiana kursu walutowego itp.)  powstała po zaciągnięciu ostatniego zobowiązania ?

3.

CZY  bez zaistnienia tej przyczyny nadal spłacałbym swoje zobowiązania w terminach wymagalności ?

Zarówno w chwili zaciągania pierwszego zobowiązania, każdego kolejnego, a w szczególności ostatniego, dłużnik posiadał dochody pozwalające na obsługę zadłużenia. Przede wszystkim dotyczy to oczywiście możliwości spłaty rat miesięcznych kredytów/pożyczek, które łącznie nie mogą przekraczać kwoty dochodów netto. Nie ulega również wątpliwości, że od kwoty dochodów netto należy odjąć kwotę utrzymania dłużnika oraz osób będących na jego utrzymaniu. Jeżeli długi zaciągali małżonkowie wspólnie należy uwzględnić dochody netto obydwu małżonków.

Wyjątkowo, zaciągnięcie kolejnego zobowiązania – już po zaistnieniu przyczyny niewypłacalności – musi spełniać warunki najwyższej racjonalności finansowej, a więc dotyczy to przede wszystkim możliwości osiągnięcia dzięki temu obniżenia kosztów obsługi zadłużenia  np. dzięki kredytowi konsolidacyjnemu, czy zamiany pożyczki gotówkowej na pożyczkę hipoteczną.

Wskazana przyczyna (przyczyny) kłopotów finansowych oraz niewypłacalności musi stanowić czynnik jedyny, wyłączny i pozostający w związku przyczynowo-skutkowym z powstaniem stanu niewypłacalności.

Test ten bazuje na zobowiązaniach bankowych stanowiących znaczącą większość zobowiązań osób niewypłacalnych i jego treść winna być odmienna w przypadku długów pozabankowych np. w przypadku poręczenia, odszkodowania, składek ZUS etc.