Upadłość konsumencka | Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy – osoby fizycznej
311
post-template-default,single,single-post,postid-311,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.5,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy – osoby fizycznej

wall-644468_640konsumenckie prawdo do upadłości i oddłużenia poprzez umorzenie długów

Długi z działalności gospodarczej osoby fizycznej są przedmiotem umorzenia w upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy jest najtrudniejszym rodzajem tego postępowania z uwagi na zaniechania i błędy popełnione wcześniej na etapie jego niewypłacalności, bowiem modelowo wniosek o upadłość konsumencką winien być poprzedzony terminowym wnioskiem o upadłość przedsiębiorcy

Obowiązek złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy w terminie właściwym dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

 

WSZYSTKIE BŁĘDY PRZEDSIĘBIORCÓW NIEWYPŁACALNYCH.

Niestety stan niewypłacalności przedsiębiorcy indywidualnego w Polsce to przeważnie jedno pasmo błędnych decyzji bądź zaniechań.

Standardowe postępowanie niewypłacalnego polskiego przedsiębiorcy to idealny obraz „nierzetelnego dłużnika” swoim działaniem krzywdzącego wierzycieli. Niewypłacalny przedsiębiorca nie rozumie, że niezawinione przyczyny jego niewypłacalności nie uprawniają go do działań, które będą krzywdzić jego wierzycieli.  Poniższe błędy w myśleniu i działaniu dłużnika znacząco utrudniają oddłużenie w upadłości konsumenckiej:

 1. ignorowanie nadmiernego zadłużenia
 2. brak wiedzy czym jest stan niewypłacalności i kiedy przedsiębiorca staje się niewypłacalny
 3. rozdzielanie długów konsumenckich (prywatnych) od długów przedsiębiorcy (gospodarczych) i odmienne ich traktowanie, podczas gdy każdy dług – niezależnie od jego charakteru – zaciągnięty przez osobę będącą przedsiębiorcą decyduje o jej wypłacalności bądź utracie płynności
 4. ratowanie nierentownego biznesu za wszelką cenę podejmując nieracjonalne decyzje przede wszystkim w zakresie finansowania dalszej działalności
 5. brak zgłoszenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy
 6. zaciąganie nowych zobowiązań będąc już w stanie niewypłacalności i w ten sposób pogłębianie stopnia swojej niewypłacalności
 7. kredytowanie działalności poprzez niepłacenie składek ZUS, podatku VAT oraz podatku dochodowego
 8. spłacanie wyłącznie kontrahentów kluczowych dla działalności  (wybiórcze zaspokajanie wierzycieli)
 9. zaciąganie zobowiązań pod zabezpieczenie prywatnego majątku rodzinnego będącego najczęściej we wspólności majątkowej małżeńskiej
 10. angażowanie najbliższych członków rodziny w działalność gospodarczą obarczając kolejne osoby ryzykiem niepowodzenia już nierentownego przedsięwzięcia
 11. dokonywanie oczywistych czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli (czynności fraudacyjne) poprzez usuwanie majątku spod egzekucji.

 

Termin właściwy do złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy to 2 tygodnie od daty niewypłacalności

 

Należy zacząć od tego, że przedsiębiorcami są zarówno spółki handlowe jak i osoby fizyczne. Prawo upadłościowe za przedsiębiorcę uznaje każdy podmiot wpisany do właściwego rejestru przedsiębiorców (CEiDG, KRS).

Mali i średni przedsiębiorcy nie składają wniosków o upadłość, albo ich wnioski są oddalane z uwagi na brak majątku dłużnika wystarczającego do pokrycia kosztów postępowania (tzw. ubóstwo masy). Skutkuje to tym, że pośród 700 ogłoszonych upadłości w roku 2014 jest bardzo niewiele osób fizycznych. Najczęściej są to duże podmioty gospodarcze. Dopiero Nowa Upadłość Konsumencka spowodowała zmianę w podejściu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą do instytucji upadłości poprzez wyraźne wskazanie korzyści płynących z terminowego złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy. Tą korzyścią jest możliwość oddłużenia w upadłości konsumenckiej.

 

ODRÓŻNIĆ UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY OD UPADŁOŚCI KONSUMENTA

Zachowanie przedsiębiorcy niewypłacalnego ma istotne znaczenie dla możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej oraz oddłużenia. Gdy przedsiębiorca staje się niewypłacalny ma obowiązek ustawowy w terminie 14 dni złożyć wniosek o upadłość. Natomiast dla konsumenta złożenie wniosku o upadłość stanowi przywilej, z którego nie musi korzystać. Brak wywiązania się przedsiębiorcy z tego obowiązku jest główną przeszkodą w ogłoszeniu na późniejszym etapie upadłości konsumenckiej. Nie jest to jednak przeszkoda nieusuwalna.

PRZEDSIĘBIORCA NIEWYPŁACALNY JUŻ DZIŚ MOŻE UZYSKAĆ ODDŁUŻENIE W RAMACH UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORCY

Umożliwia to przepis art. 369 Prawa upadłościowego i naprawczego. Jednakże z uwagi na swój rygoryzm dotyczy to wyłącznie przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek o upadłość przedsiębiorcy w terminie właściwym, a ponadto posiadali majątek umożliwiający pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, a więc nie zachodziło tzw. ubóstwo masy. Nowa Upadłość  od stycznia 2016 r. złagodzi ten rygoryzm warunków oddłużenia przedsiębiorcy.

PRZEDSIĘBIORCA STAJE SIĘ KONSUMENTEM DOPIERO Z UPŁYWEM 1 ROKU OD CHWILI WYKREŚLENIA Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW.

Wykreślenie z rejestru jest konieczne w każdym przypadku, gdy nie doszło do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy.  Nie wystarczy zawieszenie działalności gospodarczej w rejestrze ani faktyczne zaprzestanie prowadzenia działalności. Zatem przez cały czas wpisu w rejestrze przedsiębiorców oraz okres 1 roku od wykreślenia sąd stosuje przepisy o upadłości przedsiębiorców.

 

Data niewypłacalności to moment, w którym dłużnik zalega z płatnością minimum dwóch wymagalnych zobowiązań pieniężnych, niezależnie od ich wysokości

 

ODDALENIE WNIOSKU O UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY, GDY BRAK MAJĄTKU NA KOSZTY POSTĘPOWANIA.

To przypadek tzw. ubóstwa masy. To najważniejsza różnica pomiędzy upadłością przedsiębiorcy i upadłością konsumencką. Gdy sąd oddali złożony wniosek o upadłość przedsiębiorcy niestety jest konieczne, aby od chwili wykreślenia z rejestru przedsiębiorców upłynął termin 1 roku.  Dopiero po upływie tego terminu były przedsiębiorca zyskuje konsumencką zdolność upadłościową. W chwili obecnej kancelaria wszczęła postępowanie mające na celu złożenie skargi konstytucyjnej zaskarżającej przepis art. 8 PUN wymagający upływu tego okresu, jeżeli wniosek przedsiębiorcy został oddalony z uwagi na tzw. ubóstwo masy, a dłużnik jest zmuszony czekać na upływ terminu 1 roku.

 

WNIOSEK O UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY MA KLUCZOWE ZNACZENIE DLA ODDŁUŻENIA W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ.

Powodzenie upadłości konsumenckiej zależy w dużej mierze od tego, czy:

 1. Wniosek o upadłość przedsiębiorcy został złożony w terminie właściwym.
 2. Wniosek o upadłość przedsiębiorcy był spóźniony.
 3. Wniosek o upadłość przedsiębiorcy nie został złożony w ogóle.

Jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek o upadłość przedsiębiorcy w terminie właściwym i jego wniosek został oddalony z uwagi na tzw. ubóstwo masy to ma otwartą drogę do oddłużenia w upadłości konsumenckiej po upływie 1 roku od chwili wykreślenia z rejestru przedsiębiorców. Jeżeli sąd ogłosił upadłość przedsiębiorcy to wtedy upadły może starać się o oddłużenie w ramach upadłości przedsiębiorcy.

W przypadku wniosku spóźnionego bądź niezłożonego w ogóle do ogłoszenia upadłości konsumenckiej konieczne jest powołanie się na klauzulę słuszności  bądź klauzulę humanitarną.  W przypadku, gdy wniosek o upadłość był spóźniony bądź nie został w ogóle złożony, a nie występują okoliczności pozwalające powołać się na żadną z powyższych klauzul, takiemu przedsiębiorcy pozostaje wyłącznie możliwość skorzystania z upadłości konsumenckiej po upływie 10 lat od chwili wystąpienia stanu niewypłacalności przedsiębiorcy bądź upadłość transgraniczna.

BARDZO STARE DŁUGI Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Upływ terminu 10 lat od chwili wystąpienia niewypłacalności przedsiębiorcy pozwala na ogłoszenie upadłości konsumenckiej niezależnie od tego, czy przedsiębiorca dopełnił  i w jakim stopniu obowiązków w zakresie złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy. Okoliczność ta przestaje mieć znaczenie z upływem tego terminu. Nie zachodzi zatem konieczność powoływania się na klauzulę słuszności ani klauzulę humanitarną.

 

Warto być rzetelnym dłużnikiem. To Twoja gwarancja oddłużenia

 

PLAN DZIAŁANIA NIEWYPŁACALNEGO PRZEDSIĘBIORCY.

1. JEŻELI JEST SZANSA NA ZŁOŻENIE WNIOSKU O UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY W TERMINIE WŁAŚCIWYM

 1. określić datę swojej niewypłacalności, która już wystąpiła bądź można przewidywać, że wystąpi w najbliższym czasie
 2. wykreślić działalność gospodarczą z rejestru przedsiębiorców
 3. złożyć wniosek o upadłość przedsiębiorcy
 4. jeżeli sąd oddali wniosek o upadłość na podstawie tzw. ubóstwa masy – złożyć wniosek o upadłość konsumencką po upływie 1 roku od chwili wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

2. JEŻELI PRZEDSIĘBIORCA NIE ZŁOŻYŁ WNIOSKU O UPADŁOŚĆ W OGÓLE / ZŁOŻYŁ WNIOSEK SPÓŹNIONY

 1. określić datę swojej niewypłacalności
 2. wykreślić działalność gospodarczą z rejestru przedsiębiorców (jeżeli jeszcze tego nie zrobił)
 3. złożyć wniosek o upadłość konsumencką z koniecznym przedstawieniem dowodów na okoliczności uzasadniające powołanie się na klauzulę słuszności bądź humanitarną.

CZYM JEST KLAUZULA SŁUSZNOŚCI ? Czytaj tutaj.

 

 

 

1 Comment
 • damian

  1 sierpnia 2016 at 00:12 Odpowiedz

  Dobry wieczór,
  Proszę o pomoc w rozwiązaniu następującej zagwozdki:

  1. Dłużnik (osoba fizyczna) prowadził działalność gospodarczą. Zakończył ją we wrześniu 2015 r. (wykreślił się z CEIDG).

  2. Stan niewypłacalności powstał w październiku 2015 r. – czyli już po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej.

  3. Dłużnik nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości zgodnie z możliwością z art. 8 puin (obowiązującym do 31.12.2015 r.): „Można żądać ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego albo innego właściwego rejestru nie upłynął rok”.

  4. Dłużnik chce złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

  Pytanie:

  Czy zachodzi przesłanka negatywna z art. 491 ze zn. 4 ust. 2 pkt 3 prawa upadłościowego, który stanowi, że: Sąd oddala wniosek o ogłoszeni upadłości jeżeli dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłość?

  Precyzując: do 31.12.2015 r. obowiązywał art. 8 puin, który dawał możliwość zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, również przez dłużnika, w ciągu roku po zakończeniu działalności (wykreśleniu z rejestru). Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 puin dłużnik miał 14 dni na zgłoszenie wniosku od powstania stanu niewypłacalności.

  Pytanie główne (powyżej) sprowadza się do konieczności odpowiedzi, czy w świetle art. 8 i 21 ust. 1 puin były przedsiębiorca, jeżeli stan niewypłacalności powstał po zakończeniu działalności, ale w ciągu jednego roku od tej chwili, jest obowiązany złożyć wniosek czy też nie ma takiego obowiązku?

  Ja mam wątpliwość. Z jednego punktu widzenia niezasadne jest obciążanie byłego przedsiębiorcy takim obowiązkiem, zwłaszcza w kontekście zmian art. 8 od 1.1.2016 r. i wprowadzeniem możliwości żądania ogłoszenia upadłości byłego przedsiębiorcy w trybie przepisów właściwych dla przedsiębiorcy jedynie dla wierzyciela. Z drugiej jednak strony brzmienie art. 8 i 21 puin przed 1.1.2016 wskazuje, że w ciągu tego nieszczęsnego roku od zakończenia działalności dłużnik miał obowiązek zgłoszenia wniosku w terminie 14 dni.

Post a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.