Upadłość konsumencka | Upadłość konsumencka niewypłacalnego rolnika
330
post-template-default,single,single-post,postid-330,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.5,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Upadłość konsumencka niewypłacalnego rolnika

„Dopiero Nowa Upadłość Konsumencka 2015 wprowadziła możliwość upadłości konsumenckiej dla rolników nieprowadzących działalności gospodarczej”

„Rolnicy prowadzący działalność gospodarczą (wpis w rejestrze przedsiębiorców) podlegają przepisom upadłościowym dla przedsiębiorców”

 

Rolnicy indywidualni to jedna z trzech grup osób fizycznych, obok przedsiębiorców indywidualnych oraz osób prywatnych (konsumentów), prowadzących gospodarstwo domowe. Cechą wyróżniającą rolników od pozostałych grup jest oczywiście charakter źródła dochodów, dodatkowe dochody w postaci dopłat bezpośrednich, ale przede wszystkim zasobność majątkowa związana z własności gruntów rolnych, których ceny rynkowe wciąż rosną. Wysoka wartość tego prawa własności wpływa na ocenę zdolności kredytowej przy znacznej możliwości zabezpieczenia długu hipoteką.

Należy podkreślić, że z gospodarstwem rolnym mamy do czynienia dopiero wtedy, gdy jest to „jednostka gospodarcza zorganizowana na nieruchomości rolnej o takim obszarze, że możliwe jest prowadzenie DZIAŁALNOŚCI WYTWÓRCZEJ PRZEZNACZONEJ NA ZBYT” (orz. SN, II CKN 1067/98). Zatem nie samo posiadanie środków produkcji w postaci gruntów bądź zwierząt decyduje o przymiocie gospodarstwa rolnego, lecz możliwość prowadzenia działalności wytwórczej nastawionej na handel.  Konieczne zatem staje się badanie przez sąd charakteru składników majątkowych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz charakteru działalności prowadzonej w oparciu o nie.

Należy pamiętać, że niezależnie od wysokiej wartości składników majątku rolnika to jego niewypłacalność opiera się wyłącznie na UTRACIE PŁYNNOŚCI tzn. zaprzestaniu regulowania wymagalnych zobowiązań. Przerost zobowiązań ponad wartość majątku nie stanowi o jego niewypłacalności.

Warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej wobec rolnika – osoby fizycznej jest nieprowadzenie przez niego działalności gospodarczej (brak wpisu w rejestrze przedsiębiorców). Upadłość konsumencką stosuje się bowiem wobec wszystkich osób fizycznych, do których nie prowadzi się postępowania upadłościowego na zasadach ogólnych, a więc zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców.

Przyczyną niewypłacalności większości rolników jest spadek dochodów na skutek nieurodzaju, klęski żywiołowej, zawarcia niekorzystnych umów bądź nadmiernych inwestycji z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej.

 

„Niewypłacalność rolnika to zawsze niewypłacalność jego małżonka i całego gospodarstwa domowego”

 

Rolnicy dysponując nieruchomościami rolnymi o znacznej wartości bardzo często próbują odzyskać płynność finansową za pomocą dalszego zadłużania z zabezpieczeniem w postaci hipoteki bądź przewłaszczenia na zabezpieczenie. Niejednokrotnie również korzystając w tym zakresie z instytucji pozabankowych nie zawsze rzetelnych i uczciwych.

Niewypłacalność rolnika to zawsze niewypłacalność CAŁEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO, bowiem małżonek rolnika jest zawsze współdłużnikiem solidarnym. Bardzo często w przypadku rolników dochodzi do szerokiego zaangażowania finansowego pozostałych członków rodziny.

Głębokie przywiązanie rolnika do uprawnianej przez niego ziemi bardzo często skutkuje niewłaściwymi działaniami podejmowanymi w stanie niewypłacalności mającymi na celu jej ochronę, które mogą zostać uznane za zdziałane z POKRZYWDZENIEM WIERZYCIELI. Takie działania radykalnie utrudniają ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Duże możliwości przeciwdziałania niewypłacalności w postaci zaciągania dalszych zobowiązań zabezpieczonych hipoteką celem utrzymania płynności, prowadzą bardzo często do nieodpowiedzialnych finansowo zachowań, które zostają później negatywnie ocenione przez sąd w toku postępowania upadłościowego.

 

„Warto być rzetelnym dłużnikiem. To  gwarancja oddłużenia.”

No Comments

Post a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.